Algemene voorwaarden

Voor de Stichting Muziek en Meer Ars Musica

I Algemeen

1. Cursusjaar en cursusvorm

Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

De vakantieregeling is afgestemd op het Voortgezet Onderwijs in de regio Noord

De Stichting Muziek en Meer Ars Musica kent een veelheid aan cursussoorten.

a. langlopende cursussen

Dit zijn de instrumentale, vocale en danslessen die wekelijks of tweewekelijks aaneensluitend worden gegeven gedurende het gehele cursusjaar.

b. Korte cursussen/workshops/lessenkaart

Dit zijn cursussen die een eenmalig product bevatten maar wel meerdere lessen of aktiviteiten kunnen omvatten. Het onderscheid tussen jaarcursussen en korte cursussen/workshops/lessenkaart is van belang voor de bepaling van de hoogte van het lesgeld, de betaling van het lesgeld en de wijze van afmelding.

2. Aanmelding

Bij minderjarigen dient het inschrijfformulier te zijn bevestigd door

een ouder of verzorger. De aanmelding geschiedt door invulling van het on-line of een papieren inschrijfformulier en is bindend voor de gehele cursusduur. Bij voorkeur schrijft de cursist zich in via onze website, in dit geval wordt het inschrijfformulier niet ondertekend. De betalingsplichtige wordt hier als bevestigend persoon gezien.

Vanaf de eerste les is de cursist definitief ingeschreven en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur. De indeling van de cursist wordt door Stichting Muziek en Meer Ars Musica bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Als de voorkeur niet gehonoreerd kan worden zal overleg plaatsvinden en kan de inschrijving teniet worden verklaard, mits er nog geen lessen genoten zijn. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

3. Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger)

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

a. degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 augustus jonger is dan 18 jaar.

b. een cursist die op 31 augustus 2011 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

4. Betaling lesgeld

Betaling van het lesgeld geschiedt bij voorkeur via automatisch incasso. Versturen van het aanmeldingsformulier met ‘ja’ achter ‘akkoord met automatische betaling’ houdt tevens in dat u een automatisch incasso afgeeft aan Stichting Muziek en Meer Ars Musica.

Als op het inschrijfformulier voor betaling in termijnen wordt gekozen wordt het lesgeld van de jaarcursussen (zie ad 1.a) in tien termijnen afgeschreven; van september tot en met juni. Betalen in termijnen kan alleen doormiddel van automatische incasso.

De facturatie van de overige cursussen (zie ad 1.b) geschiedt in één keer of een in twee, drie of vier termijnen. Ook hiervoor geldt: betalen in termijnen kan alleen doormiddel van automatische incasso.

– Betalingsherinneringen worden telkenmale verhoogd met € 3,50 administratiekosten en
evt. porto.
– Kosten van externe invordering zijn volledig voor rekening van de debiteur.

5. Afmelding

a. Jaarcursussen

Deelname aan jaarcursussen (zie ad 1a) wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Voor de cursist die de lessen niet wil voortzetten, zijn er per cursusjaar twee afmeldmogelijkheden. Indien men zich voor 31 december schriftelijk afmeldt, worden de lessen en het lesgeld per 1 februari stopgezet. Indien men zich vóór 1 juli afmeldt worden de lessen en het lesgeld aan het einde van het cursusjaar, 31 juli, stopgezet. Te allen tijde dient men zich af te melden bij Stichting Muziek en Meer Ars Musica.

Andere dan de eerder genoemde afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan Stichting Muziek en Meer Ars Musica.

Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:

– verhuizing naar een andere gemeente buiten een straal van 10 km van het werkgebied van de leraar van Stichting Muziekschool Ars Musica.

– langdurige ziekte / zwangerschapsverlof van de leerling: meer dan acht weken.

– Aanvragen voor lesgeldrestitutie moeten schriftelijk worden ingediend.

b. Korte cursussen/workshops

Tussentijdse afmelding (door de cursist) leidt voor de korte cursussen/workshops niet tot restitutie van het lesgeld. Korte cursussen/workshops gaan alleen door bij voldoende deelname.

6. Lesuitval

a. Jaarcursussen

Stichting Muziek en Meer Ars Musica zal indien een docent langer dan één week afwezig is de lessen laten waarnemen door een vervangende docent. Indien de uitval meer dan vijf lessen per cursusjaar betreft, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk lesgeldrestitutie worden gevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval en wordt bepaald door Stichting Muziekschool Ars Musica.

b. Korte cursussen/workshops:

Bij uitval van de lessen worden deze ingehaald of wordt restitutie verleend.

7. Aansprakelijkheid

a. Deelname aan cursussen en workshops is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Stichting Muziek en Meer Ars Musica is niet aansprakelijk voor schade, letsel, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen ontstaan tijdens de lessen of workshops.
b. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

8. Overige bepalingen

a. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting Muziek en Meer Ars Musica

b. Bij groepscursussen geldt dat bij instroom tot 1 oktober het volledige lesgeld is verschuldigd.

c. Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.

d. Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen cursussen worden geannuleerd.

e. Portretrecht: Foto’s die gemaakt worden tijdens optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Stichting Muziek en Meer Ars Musica. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken aan de docent of fotograaf.

Klachten

Uiteraard doen we ons best om naar ieders tevredenheid te handelen. Echter kan het voorkomen dat u een klacht heeft. U kunt de klacht bespreekbaar maken met uw docent of met een van de leden van het bestuur. U kunt mailen naar info@arsmusica.nu

Dwarsfluit